Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Waanders In de Broeren op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Waanders In de Broeren en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door Waanders In de Broeren uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Waanders In de Broeren: boekhandel, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister Oost Nederland, nummer 05025514. Internetsite: de plaats op het internet waar Waanders In de Broeren de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Waanders In de Broeren via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Waanders In de Broeren is NL 820807862B01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Waanders In de Broeren of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Waanders In de Broeren niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Waanders In de Broeren en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

3.2. Alle door Waanders In de Broeren gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

3.3. Waanders In de Broeren behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Waanders In de Broeren zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Waanders In de Broeren binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Waanders In de Broeren.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Waanders In de Broeren geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4. Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Waanders In de Broeren. Het volledige bedrag zal door Waanders In de Broeren worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Waanders In de Broeren zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.5. Regel 4.4 gaat niet op voor kranten en tijdschriften.

4.6. Indien de in opdracht van Afnemer door Waanders In de Broeren te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2. Waanders In de Broeren geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Waanders In de Broeren, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.

5.3. Waanders In de Broeren is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Waanders In de Broeren, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Waanders In de Broeren in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Waanders In de Broeren aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit-)betaling heeft plaatsgevonden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Waanders In de Broeren is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Waanders In de Broeren te verrekenen met een vordering van Afnemer op Waanders In de Broeren, uit welke hoofde dan ook.

 6.4. Waanders In de Broeren heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Waanders In de Broeren gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Waanders In de Broeren tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocaatkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Waanders In de Broeren mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Waanders In de Broeren ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Waanders In de Broeren retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Waanders In de Broeren, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.

7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering te retourneren aan Waanders In de Broeren, of in de winkel ter terugname aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Waanders In de Broeren wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van Waanders In de Broeren voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Waanders In de Broeren heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waanders In de Broeren ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Waanders In de Broeren behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Waanders In de Broeren uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Waanders In de Broeren) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waanders In de Broeren enig door Waanders In de Broeren aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Waanders In de Broeren wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Waanders In de Broeren noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Waanders In de Broeren of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1. Op elke door Waanders In de Broeren met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Waanders In de Broeren met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.